×

REGULAMIN KONKURSU „KONKURS PODCZAS WEBINARU – CUSTOMER EXPERIENCE – ZABEZPIECZ PRZYSZŁOŚĆ SWOJEGO BIZNESU”

1. Organizator Konkursu

   1.1. Organizatorem konkursu jest Altar Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Różana 5, 25-729 Kielce, NIP 657 030 98 32 (dalej: Organizator).

2. Czas trwania konkursu

   2.1. Konkurs odbywa się podczas webinaru live pt. „Customer Experience – Zabezpiecz Przyszłość Swojego Biznesu” (dalej: Webinar). Webinar odbywa się 18.06.2024 w godzinach 11:00 – 11:45. Webinar odbędzie się na platformie LiveWebinar.

3. Uczestnicy Konkursu

   3.1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która bierze udział w webinarze.

   3.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani ich najbliższa rodzina.

4. Zasady Konkursu

   4.1. Konkurs polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez prowadzącą webinar w odpowiedniej sekcji konkursowej webinara.

   4.2. Pytanie konkursowe brzmi: „Wymień przynajmniej trzy produkty, które oferuje firma Altar.”

   4.3. Odpowiedzi należy wpisywać w chacie pisemnym webinaru.

5. Nagrody

   5.1. Nagrodą w konkursie jest darmowy audyt customer experience w firmie. Liczba nagród – trzy audyty.

   5.2. Audyt polega na rozmowie telefonicznej z przedstawicielem firmy, zbadaniu zasobów przedsiębiorstwa, potrzeb oraz przedstawieniu propozycji możliwych działań, które mają szansę polepszyć customer experience w firmie. Ekspertem ze strony Altar, który będzie przeprowadzał audyty będzie doświadczony pracownik działu sprzedaży.

6. Wyłonienie Zwycięzców

   6.1. Zwycięzcami konkursu zostaną trzy osoby, które najszybciej, prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe.

   6.2. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni pod koniec trwania webinaru.

   6.3. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami drogą mailową w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia webinaru, w celu ustalenia terminu przeprowadzenia audytu.

7. Postanowienia Końcowe

   7.1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

   7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przy czym zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

   7.3. Wszelkie reklamacje związane z konkursem należy zgłaszać drogą mailową na adres: info@altar.com.pl w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców.

   7.4. Regulamin konkursu dostępny jest pod linkiem – https://altar.com.pl/regulamin-konkursu-konkurs-podczas-webinaru-customer-experience-zabezpiecz-przyszlosc-swojego-biznesu/ – oraz w czasie trwania webinaru.

   7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik: Polityka prywatności firmy Altar Sp. z o. o.

1. Dane Osobowe

   1.1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Altar Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Różana 5, 25-729 Kielce, NIP 657 030 98 32 (dalej: Firmą).

   1.2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu, w tym w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

   1.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.

2. Prawa Uczestników

   2.1. Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

   2.2. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

3. Postanowienia Końcowe

   3.1. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów konkursu.

   3.2. Organizator podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych uczestników przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

4. Kontakt

  4.1. W przypadku pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu z nami drogą elektroniczną na adres: rodo@altar.com.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy/

Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego ogłoszenia i upublicznienia, tj. od 18.06.2024.